Upphandlingsstöd och beställarstöd

Helldén Environmental Engineering AB är Försvarsmaktens expert- och beställarstöd i frågor rörande förorenade mark- och vattenområden.

Upphandlingsstöd och beställarstöd

Att vid upphandling av miljötjänster anlita ett beställarstöd är väl investerade pengar. I genomsnitt minskar den sammanlagda projektkostnaden med 20-30 % om beställarstödet medverkar från start till mål. Helldén Environmental Engineering AB fungerar som expert- och beställarstöd vid såväl offentlig som privat upphandling inom miljöområdet. Bland våra uppdragsgivare finns statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner, kommunala bolag och börsnoterade industriföretag.

Med cirka 20 års erfarenhet av kvalificerad upphandling på miljöområdet kan vi bland annat stå till tjänst med:

  • Byggledning och projektledning vid större undersöknings- och saneringsentreprenader (även förorenade byggnader).
  • Förfrågningsunderlag (inklusive AF-del) vid upphandling av konsult- och entreprenadtjänster inom miljö, VA-teknik, geoteknik och juridik.
  • Förfrågningsunderlag (inklusive AF-del) vid upphandling av marksanerings- och efterbehandlingsentreprenader (även in situ-behandling).
  • Förfrågningsunderlag vid upphandling av miljötekniska markundersökningar (även TRIAD/dynamiska miljöundersökningar).

Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag

  • Karlskrona kommun: Framtagande av entreprenadhandlingar (mängdbeskrivning, AF-del, AMP mm) inför avveckling av bergrumsanläggning för lagring av drivmedel.
  • Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: Beställar- och expertstöd i miljöfrågor rörande förorenade mark- och vattenområden.
  • SGU-Sveriges geologiska undersökning: Glasbruksprojektet. Upphandlings- och beställarstöd vid upphandling och genomförande av miljötekniska markundersökningar.
  • Tekniska Verken i Linköping AB: Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av sluttäckningsarbeten vid kommunal avfallsanläggning. Medverkan som tekniskt beställarstöd under entreprenadens genomförande.
  • Upplands Väsby kommun: Expertstöd i ett flertal ärenden rörande förorenade områden. Granskning av konsultrapporter, second opinions och medverkan som beställarstöd vid möten med verksamhetsutövare.

Har du frågor kring bolaget eller våra tjänster?

Kontakta VD och grundare Johan Helldén

+46(0) 73-321 02 94

johan@hellden-environmental.se

Johan Helldén är huvudförfattare till metodbeskrivningarna på Åtgärdsportalen.

Läs gärna mer på www.atgardsportalen.se