Medarbetare

Våra medarbetare

Nedan finner du våra kontaktuppgifter

Johan Helldén

Johan Helldén är grundare, ägare och VD av miljökonsultföretaget Helldén Environmental Engineering AB. Företaget har som affärsidé att fungera som expert- och beställarstöd till industri, avfallsbolag och statliga myndigheter i miljöfrågor relaterade till avfallsdeponering och förorenade områden. Johan Helldén är geolog med över 30 års erfarenhet av kvalificerat miljökonsultarbete.Mellan 1986-1995 var Johan Helldén en av frontgestalterna vid Terratema AB – Sveriges första miljökonsultföretag med inriktning mot deponiteknik och efterbehandling av förorenade områden. Mellan 1996-2008 var Johan Helldén VD och ägare av konsultföretaget Johan Helldén AB som 2008 förvärvades av den danska NIRAS-koncernen. Johan Helldén var därefter VD och affärsområdeschef för NIRAS svenska miljökonsultverksamhet. Mellan 1993-2007 var Johan Helldén Försvarshögkvarterets expertstöd i efterbehandlingsfrågor. Från 2007 har Johan Helldén innehaft motsvarande roll för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet.

Johan Helldén är medförfattare till SGFs handböcker i miljögeoteknik och till SGF-rapport nr 3-2017 om dynamiska miljöundersökningsmetoder. Därutöver har Johan Helldén medverkat i en lång rad publikationer för Naturvårdsverket,  Byggforskningsrådet (BFR) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Sedan 2001 har Johan Helldén årligen föreläst vid Umeå Universitets kurs i marksanering, avsnittet åtgärdsteknik. I samarbete med Pär Elander och Peter Harms Ringdahl har Johan Helldén författat merparten av metodbeskrivningarna på SGFs och Naturvårdsverkets gemensamma webbsida ”Åtgärdsportalen” (www.atgardsportalen.se).

Jonny Bard

Jonny Bard är seniorkonsult/uppdragsledare och ekotoxikolog med cirka 30 års erfarenhet av miljöfrågor relaterade till förorenade områden och riskbedömning av kemikalier. Jonny arbetar sedan januari 2018 på Helldén Environmental Engineering AB bl.a. med beställarstöd, miljötekniska markundersökningar, åtgärdsutredningar och ansvarsutredningar.

Jonny var mellan 1999-2003 anställd som byrådirektör vid Länsstyrelsen i Östergötland med samordningsansvar för inventering, utredning och åtgärder av förorenade områden i Östergötlands län. Från 2003 var Jonny uppdragsledare vid konsultföretaget Johan Helldén AB som 2008 förvärvades av den danska NIRAS-koncernen. Därefter var Jonny seniorkonsult och uppdragsledare vid NIRAS Sweden AB (2009-2017) med bl.a. projektansvar för NIRAS utredningsuppdrag rörande Försvarsmaktens PFAS-förorenade områden. Jonny har internationell projekterfarenhet från bl.a. Irak, Afghanistan och Mali i samband med miljöuppdrag för Försvarsmaktens utlandsstyrkor. Under 1990-talet var Jonny främst verksam som expert vid Kemikalieinspektionen för framtagande av riskbedömningsdokument rörande pesticider.

Kontaktuppgifter
Tel: 0733-210292
Mail: jonny@hellden-environmental.se

Martin Axelsson

Martin Axelsson är civilingenjör (teknisk biologi) och kommer närmast från en anställning som projektledare vid konsultföretaget NIRAS där han främst arbetat med miljöfrågor rörande högfluorerade ämnen (PFAS) i jord och grundvatten. Martin har även erfarenhet av miljöfrågor relaterade till byggnader och rivningsmaterial (asbest, PCB, etc.) samt av klorerade kolväten (DNAPL).

En stor del av Martins yrkesverksamhet har rört försvarsrelaterade miljöfrågor och Martin har som projektledare svarat för ett flertal miljöutredningar rörande Försvarsmaktens hantering av föroreningar från brandsläckningsskum. Martin är specialistutbildad i miljöinventering av fastigheter (BFAB) samt för certifierad miljöprovtagning enligt Nordtest (SGF).

Kontaktuppgifter
Tel: 0706-210293
Mail: martin@hellden-environmental.se

Björn Nilsson

Björn Nilsson är civilingenjör med inriktning mot miljökemi/miljöteknik och med specialisering inom CAD-projektering/konstruktion. Björn Nilsson har varit verksam som miljökonsult sedan 2004. Fram till ca 2008 arbetade Björn främst med utredning och projektering av efterbehandlingsinsatser rörande förorenade mark- och vattenområden. Under åren 2008-2011 arbetade Björn Nilsson med miljökonsekvensbeskrivningar, främst i gruvbranschen i Västerbotten. Under perioden 2012-2018 har Björn i huvudsak arbetat med utredningar och projektering rörande deponianläggningar och sluttäckningsarbeten, ofta i samarbete med Johan Helldén. Björn Nilsson kommer närmast från en anställning som miljökonsult/projektledare vid ÅF och har tidigare innehaft motsvarande befattningar vid konsultföretagen Niras AB och Hifab. Sedan hösten 2017 är Björn Nilsson student på högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik med målsättningen att i framtiden arbeta med både elkraft/energi och CAD-projektering/konstruktion. Sedan våren 2020 har Björn även en högskoleingenjörsexamen i elkraftsteknik, och jobbar för närvarande deltid som elkraftsingenjör på Umeå Energi parallellt med sina uppdrag hos oss.

Kontaktuppgifter
Tel: 0702-007963
Mail: bjorn@hellden-environmental.se

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson är miljökonsult och uppdragsledare med cirka 13 års erfarenhet av miljötekniska markundersökningar, kontrolluppdrag vid efterbehandlingsåtgärder och miljöutredningsuppdrag i samband med fastighets- och företagsförvärv (Environmental Due Diligence-uppdrag). Andreas Carlsson fick sin utbildning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 1998-2004 och är fil mag i markvetenskap (naturresursprogrammet). Andreas Carlsson har varit anställd som konsult och uppdragsledare vid Johan Helldén AB (2006-2008) och mellan 2008-2018 vid NIRAS AB (NIRAS AB förvärvade år 2008 ägandet i Johan Helldén AB). Andreas Carlsson har under senare år främst varit verksam som expert och uppdragsledare vid ett flertal utredningsuppdrag rörande Försvarsmaktens PFAS-förorenade områden, bl.a. F 17 Kallinge och f.d. F 13 i Norrköping. Andreas Carlsson är även en erfaren användare av GIS-applikationer.

Kontaktuppgifter
Tel: 0733-910590
Mail: andreas@hellden-environmental.se

Jakob Slottner

Jakob Slottner är uppdragsledare/seniorkonsult med magisterexamen inom markvetenskap från SLU och har arbetat med utredningar och problemställningar kopplade till förorenade områden och byggnader sedan år 2006. De senaste åren främst i rollen som uppdragsledare och specialist i svåra och komplexa uppdrag.

Jakob kommer närmast från en anställning på AFRY som teknisk chef. Uppdragen har ofta omfattat stora fastigheter och/eller komplicerade föroreningssituationer för såväl privata som statliga uppdragsgivare. Som exempel kan nämnas gruv- och stålindustri, oljeindustri, bangårdar (Trafikverket), kemtvättar och avfallsdeponier. Ett flertal uppdrag har omfattat problematik kring specifika föroreningar såsom PFAS och klorerade lösningsmedel, men även andra frågeställningar som till exempel exploateringsprojekt och FoU-uppdrag.

Tidigare arbetade Jakob som uppdragsledare och kontorschef på NIRAS, med fokus på utredningar av Försvarsmaktens flygflottiljer och flygbaser avseende mark- och grundvattenföroreningar orsakade av PFAS-haltiga skumsläckmedel.

Jakob har erfarenhet av att tillämpa och utvärdera högupplösta provtagningsmetoder för jord och grundvatten (tex SONIC-drilling, Geoprobe-sondering, MIP, Mihpt och OIP-Green), fördjupade riskbedömningar, beräkning av platsspecifika riktvärden, huvudstudier, åtgärdsutredningar, riskvärderingar, in-situ-saneringar och masshanteringsfrågor.

Vidare har Jakob internationell projekterfarenhet från bl.a. Afghanistan och Kosovo i samband med miljöuppdrag för Försvarsmaktens utlandsstyrkor.

Kontaktuppgifter
Tel: 0767-857802
Mail: jakob@hellden-environmental.se