Medarbetare

Våra medarbetare

Nedan finner du våra kontaktuppgifter

Johan Helldén

Johan Helldén är grundare, ägare och VD av miljökonsultföretaget Helldén Environmental Engineering AB. Företaget har som affärsidé att fungera som expert- och beställarstöd till industri och statliga myndigheter i komplexa miljöärenden, främst relaterade till miljöskulder (förorenade områden, deponifrågor mm).

Johan Helldén är geolog med över 30 års erfarenhet av kvalificerat konsultarbete inom geomiljösektorn. Mellan 1986-1995 var Johan Helldén en av frontgestalterna vid Terratema AB – Sveriges första miljökonsultföretag med inriktning mot deponiteknik och efterbehandling av förorenade områden. Mellan 1996-2008 var Johan Helldén VD och ägare av konsultföretaget Johan Helldén AB som 2008 förvärvades av den danska NIRAS-koncernen. Johan Helldén var därefter VD och affärsområdeschef för NIRAS svenska miljökonsultverksamhet mellan 2008-2012.

Från 1993 har Johan Helldén varit Försvarshögkvarterets expert och beställarstöd i geomiljöfrågor. Johan Helldén har lång erfarenhet av medverkan i komplexa och kontroversiella miljöärenden, bl.a. som tekniskt sakkunnig vid domstolsprövningar i miljöskadeståndsrättsliga mål och vid tillståndsprövningar i mark- och miljödomstol.

Johan Helldén är medförfattare till SGFs handböcker i miljögeoteknik och till SGF-rapport nr 3-2017 om dynamiska miljöundersökningsmetoder. Därutöver har Johan Helldén medverkat i en lång rad publikationer för Naturvårds-verket, Byggforskningsrådet (BFR), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Stiftelsen Reforsk m fl.

Johan Helldén har internationell projekterfarenhet från bl.a. Latinamerika. Sedan 2001 har Johan Helldén årligen föreläst vid Umeå Universitets kurs i marksanering, avsnittet åtgärdsteknik. Johan Helldén har författat merparten av metodbeskrivningarna på SGFs och Naturvårdsverkets gemensamma webbsida ”Åtgärdsportalen” (www.atgardsportalen.se) samt medverkat som författare och expert vid framtagandet av SGFs undersökningsportal.

Jonny Bard

Jonny Bard är seniorkonsult/uppdragsledare och ekotoxikolog med cirka 30 års erfarenhet av miljöfrågor relaterade till förorenade områden och riskbedömning av kemikalier. Jonny arbetar sedan januari 2018 på Helldén Environmental Engineering AB bl.a. med beställarstöd, miljötekniska markundersökningar, åtgärdsutredningar och ansvarsutredningar.

Jonny var mellan 1999-2003 anställd som byrådirektör vid Länsstyrelsen i Östergötland med samordningsansvar för inventering, utredning och åtgärder av förorenade områden i Östergötlands län. Från 2003 var Jonny uppdragsledare vid konsultföretaget Johan Helldén AB som 2008 förvärvades av den danska NIRAS-koncernen. Därefter var Jonny seniorkonsult och uppdragsledare vid NIRAS Sweden AB (2009-2017) med bl.a. projektansvar för NIRAS utredningsuppdrag rörande Försvarsmaktens PFAS-förorenade områden. Jonny har internationell projekterfarenhet från bl.a. Irak, Afghanistan och Mali i samband med miljöuppdrag för Försvarsmaktens utlandsstyrkor. Under 1990-talet var Jonny främst verksam som expert vid Kemikalieinspektionen för framtagande av riskbedömningsdokument rörande pesticider.

Kontaktuppgifter
Tel: 0733-210292
Mail: jonny@hellden-environmental.se

Martin Axelsson

Martin Axelsson är civilingenjör och har över 10 års erfarenhet som miljökonsult. Han har specialiserat sig på miljöfrågor relaterade till högfluorerade ämnen (PFAS) i grundvatten och mark, samt rörande förorenade byggnader och material som vid rivning klassificeras som farligt avfall, såsom asbest och PCB. Martin är utbildad för certifierad miljöprovtagning av jord och grundvatten enligt Nordtest (SGF) och miljöinventering av byggnader (BFAB).

En betydande del av Martins uppdrag som miljökonsult har varit inriktad på miljöfrågor kopplade till Försvarsmaktens verksamheter. Som projektledare har han ansvarat för ett stort antal komplexa miljöutredningar och undersökningar som gäller Försvarsmaktens hantering av föroreningar från brandsläckningsmedel. Martin har agerat som uppdragsledare vid PFAS-undersökningar och -utredningar på flera av Försvarsmaktens flygflottiljer, inklusive F 16 Uppsala, F 17 Kallinge, F 7 Såtenäs, och f.d. F 4 Frösön, samt på flera av Försvarsmaktens flygbaser. Martin har även arbetat med projektering av åtgärdslösningar samt upphandling av miljöentreprenader och upprättat tekniska beskrivningar enligt AMA Anläggning.

Martin har spetskompetens inom multivariat statistisk analys som han använder för att utvärdera och tolka data för att hantera komplexa frågeställningar avseende föroreningssituationer i exempelvis grundvatten. Martin verkar på Helldén Environmental Engineering AB sedan år 2017 främst som beställarens specialiststöd vid miljöutredningar och upphandlingar. Han har också fungerat som tekniskt sakkunnig vid domstolsförhandlingar i miljöskadeståndsrättsliga ärenden.

Kontaktuppgifter
Tel: 0706-210293
Mail: martin@hellden-environmental.se

Björn Nilsson

Björn Nilsson är civilingenjör med inriktning mot miljökemi/miljöteknik och med specialisering inom CAD-projektering/konstruktion. Björn Nilsson har varit verksam som miljökonsult sedan 2004. Fram till ca 2008 arbetade Björn främst med utredning och projektering av efterbehandlingsinsatser rörande förorenade mark- och vattenområden. Under åren 2008-2011 arbetade Björn Nilsson med miljökonsekvensbeskrivningar, främst i gruvbranschen i Västerbotten. Under perioden 2012-2018 har Björn i huvudsak arbetat med utredningar och projektering rörande deponianläggningar och sluttäckningsarbeten, ofta i samarbete med Johan Helldén. Björn Nilsson kommer närmast från en anställning som miljökonsult/projektledare vid ÅF och har tidigare innehaft motsvarande befattningar vid konsultföretagen Niras AB och Hifab. Sedan hösten 2017 är Björn Nilsson student på högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik med målsättningen att i framtiden arbeta med både elkraft/energi och CAD-projektering/konstruktion. Sedan våren 2020 har Björn även en högskoleingenjörsexamen i elkraftsteknik, och jobbar för närvarande deltid som elkraftsingenjör på Umeå Energi parallellt med sina uppdrag hos oss.

Kontaktuppgifter
Tel: 0702-007963
Mail: bjorn@hellden-environmental.se

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson är miljökonsult och uppdragsledare med cirka 13 års erfarenhet av miljötekniska markundersökningar, kontrolluppdrag vid efterbehandlingsåtgärder och miljöutredningsuppdrag i samband med fastighets- och företagsförvärv (Environmental Due Diligence-uppdrag). Andreas Carlsson fick sin utbildning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 1998-2004 och är fil mag i markvetenskap (naturresursprogrammet). Andreas Carlsson har varit anställd som konsult och uppdragsledare vid Johan Helldén AB (2006-2008) och mellan 2008-2018 vid NIRAS AB (NIRAS AB förvärvade år 2008 ägandet i Johan Helldén AB). Andreas Carlsson har under senare år främst varit verksam som expert och uppdragsledare vid ett flertal utredningsuppdrag rörande Försvarsmaktens PFAS-förorenade områden, bl.a. F 17 Kallinge och f.d. F 13 i Norrköping. Andreas Carlsson är även en erfaren användare av GIS-applikationer.

Kontaktuppgifter
Tel: 0733-910590
Mail: andreas@hellden-environmental.se

Jakob Slottner

Jakob Slottner är uppdragsledare/seniorkonsult med magisterexamen inom markvetenskap från SLU och har arbetat med utredningar och problemställningar kopplade till förorenade områden och byggnader sedan år 2006. De senaste åren främst i rollen som uppdragsledare och specialist i svåra och komplexa uppdrag.

Jakob kommer närmast från en anställning på AFRY som teknisk chef. Uppdragen har ofta omfattat stora fastigheter och/eller komplicerade föroreningssituationer för såväl privata som statliga uppdragsgivare. Som exempel kan nämnas gruv- och stålindustri, oljeindustri, bangårdar (Trafikverket), kemtvättar och avfallsdeponier. Ett flertal uppdrag har omfattat problematik kring specifika föroreningar såsom PFAS och klorerade lösningsmedel, men även andra frågeställningar som till exempel exploateringsprojekt och FoU-uppdrag.

Tidigare arbetade Jakob som uppdragsledare och kontorschef på NIRAS, med fokus på utredningar av Försvarsmaktens flygflottiljer och flygbaser avseende mark- och grundvattenföroreningar orsakade av PFAS-haltiga skumsläckmedel.

Jakob har erfarenhet av att tillämpa och utvärdera högupplösta provtagningsmetoder för jord och grundvatten (tex SONIC-drilling, Geoprobe-sondering, MIP, Mihpt och OIP-Green), fördjupade riskbedömningar, beräkning av platsspecifika riktvärden, huvudstudier, åtgärdsutredningar, riskvärderingar, in-situ-saneringar och masshanteringsfrågor.

Vidare har Jakob internationell projekterfarenhet från bl.a. Afghanistan och Kosovo i samband med miljöuppdrag för Försvarsmaktens utlandsstyrkor.

Kontaktuppgifter
Tel: 0767-857802
Mail: jakob@hellden-environmental.se

David Rogbeck

David Rogbeck är civilingenjör inom industriell ekonomi med energi- och miljöteknisk profil. Han har tidigare arbetat som projektledare och sektionschef vid konsultbolaget AFRY, främst med uppdrag inom samhällsbyggnad och förorenade områden. Davids erfarenhet inkluderar miljötekniska mark- och vattenundersökningar, fördjupade riskbedömningar, åtgärdsutredningar, riskvärderingar samt efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden.

Uppdragsgivare är kommuner, länsstyrelser och Trafikverket. Uppdragen har bland annat rört bangårdar, brandövningsplatser, kemtvättar, infrastrukturprojekt, industri (sågverk, impregneringsanläggningar mm) samt avfallsdeponier. David har även erfarenhet av uppdrag för näringslivet, till exempel som expertstöd vid förelägganden från miljömyndigheter och transaktioner (fastighets- och företagsförvärv), s.k. Environmental Due Dilligence-uppdrag.

Kontaktuppgifter
Tel: 073-073 68 90
Mail: david@hellden-environmental.se