Förorenade områden och byggnader

Miljötekniska markundersökningar i särskilt svåra och komplexa fall, ansvarsutredningar och expertvittne i domstol vid tvister rörande förorenade markområden är exempel på uppdrag som vi ofta anlitas för.

Över 30 års erfarenhet av miljöfrågor rörande förorenade områden och byggnader

 • Miljötekniska markundersökningar inklusive riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering
 • Sediment- och recipientundersökningar. Efterbehandling av förorenade sediment.
 • Miljöinventeringar av förorenade byggnader och upprättande av rivningsplaner.
 • Geomiljöutredningar vid avveckling av berganläggningar för lagring av olja/drivmedel.
 • Statusrapporter enligt IED (Industriutsläppsdirektivet)
 • Due Diligence-uppdrag (miljörisker och beräknade miljökostnader i samband med företags- och fastighetsförvärv).
 • Projektering, byggledning och utförandekontroll vid efterbehandlingsåtgärder.
 • Expertvittne/sakkunnig i stämningsmål rörande efterbehandlingsansvar.
 • Hälsa-, säkerhets- och miljörevisioner (HSE-audits) för fastighetsbolag.

Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag

 • Försvarsmakten, Högkvarteret/Ledningsstaben. Medverkan som expertvittne, teknisk rådgivare och sakkunnig i komplexa miljöskadeståndsmål relaterade till Försvarsmaktens hantering av PFAS och andra förorenande ämnen.
 • Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: PFAS-förorening i jord och grundvatten vid Uppsala flygplats. Undersökning av förorenings- och spridningsförhållanden. Fördjupad riskbedömning avseende påverkan på skyddsvärda grundvattentillgångar.
 • Karlskrona kommun, Tekniska förvaltningen: Framtagande av MKB och teknisk beskrivning i samband med avveckling av oljelagringsanläggning i berg (berganläggning 132).
 • Rettig Sweden AB: Uppföljning/kontroll av tidigare utförd in situ-behandling av klorerade lösningsmedel i grundvatten.
 • Unibail-Rodamco: Genomförande av HSE-audits 2017 och 2018 vid bolagets köpcentra i Sverige och Danmark.
 • Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: MIFO-klassificering av Försvarsmaktens förorenade områden samt beräkning av Försvarsmaktens samlade miljöskuld.
 • Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: Konsekvensutredning rörande vattenmyndigheternas förslag till nya miljökvalitetsnormer för bl.a. högfluorerade ämnen (PFAS) i yt- och grundvatten.
 • Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: Ansvarsutredningar rörande avhjälpandeansvaret för PFAS-förorenade områden vid två fd flygbaser och en flygflottilj.

Har du frågor kring bolaget eller våra tjänster?

Kontakta VD och grundare Johan Helldén

+46(0) 73-321 02 94

johan@hellden-environmental.se

Johan Helldén är huvudförfattare till metodbeskrivningarna på Åtgärdsportalen.

Läs gärna mer på www.atgardsportalen.se